PL EN DE

Informacja o danych osobowych dla gości motelowych motelu JUMAR

Kto jest administratorem danych osobowych gości motelowych?

Administratorem danych osobowych gości motelowych jest PPHU JUMAR Sp z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer 0000141681.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości motelowych

Celem, dla których motel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych przez motel jest:
• dochodzenie ewentualnych roszczeń przez motel w związku z poniesioną przez motel szkodę wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do motelu
• udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
Ponadto motel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring motelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom motelowym i innym osobom przebywającym na terenie motelu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez motel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa motelu jest udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe

Motel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
• firmom świadczącym usługi wsparcia IT motelu,
• firmie świadczącej usługi wsparcia utrzymania monitoringu motelu,
• firmom kurierskim w przypadku wysyłki gościowi pozostawionych rzeczy w motelu,
• firmom taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
• organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

Dane osobowe:
• Pozyskane w związku z zawartą umową w świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych motelu lub gościa w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później
• pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia a następnie zostaną trwałe usunięte

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia. Ponadto każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie motelu. Ponadto motel udostępnia adres recepcja@moteljumar.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy motel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, motel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi motelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym udokumentowania wykonania usługi hotelarskiej do celów podatkowych.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie, motel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.